Innowacja pedagogiczna "Z Gimnastyką na Ty"

Gimnastyka z elementami akrobatyki

W naszej szkole od 2 października prowadzone są zajęcia z gimnastyki z elementami akrobatyki, w ramach INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ.

Przedstawiona propozycja innowacji przeznaczona jest do realizacji na I oraz II etapie edukacyjnym. Innowacją zostały objęte  chętne uczennice szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Innowacja realizowana jest  w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.Cele ogólne innowacji pedagogicznej: wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.Cele szczegółowe: doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności gibkościowych, kondycyjnych i koordynacyjnych),kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapoznanie z nazwami ćwiczeń i  figur gimnastycznych, nabycie  umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w układach gimnastycznych, pogłębienie wiadomości dotyczących nazewnictwa ćwiczeń i figur gimnastycznych,  a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm, nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości, lęku i tremy podczas prezentowania się na scenie.

Efektem końcowym innowacji pedagogicznej ,, Z GIMNASTYKĄ NA TY’’ będzie pokaz układów gimnastycznych  w dniu 1 czerwca 2018 roku z okazji Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego.

 Katarzyna Gruszczyńska