„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Bolesław”

 

Informacja o projekcie

„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Bolesław”

nr RPMP.10.01.03-12-0287/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizuje Gmina Bolesław -Lider projektu w partnerstwie z

CNJA  Edukacja - Witold Szaszkiewicz Spółka Jawna- Partner projektu.

Projekt skierowany jest do

Uczniów szkół gminy Bolesław-Szkoły Podstawowej w Bolesławiu i do uczniów Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Cel projektu

  1. Przeszkolenie w ramach zajęć wyrównujących i rozwijających 301 uczniów w tym 143 dziewczynek i 158 chłopców.W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Krzykawie wsparciem zostaną objęte 54 dziewczynki i 54 chłopców. 2 dziewczynki i 2 chłopców może uczestniczyć w 2 rodzajach zajęć oferowanych projekcie -podwójne wsparcie.

         2. Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne

  • pracownie przyrodniczo-biologiczne i matematycznew celu rozbudzenia zainteresowania nauką dzięki przeprowadzanym eksperymentom       i doświadczeniom.
  • narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne, które przyczynią się to do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów informatycznych
  • udostępnienie platformy elearningowej. Zapewni ona trwały dostęp do aktualizowanych na bieżąco multimedialnych materiałów dydaktycznych online z funkcjami wspomagającymi pracę nauczyciela  i ucznia. Zakupiony sprzęt (wykorzystywany będzie w okresie realizacji projektu oraz co najmniej przez kolejnych rok po jego zakończeniu) w połączeniu z podniesionymi umiejętnościami nauczycieli pozwolą na wprowadzenie do szkół nowej jakości nauczania w dłuższym okresie czasu, nie tylko w ramach projektu ale także po jego zakończeniu

        

3. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały edukacyjne ułatwiające pracę na zajęciach oraz pozwalające na łatwiejsze przyswojenie przerabianego materiału (w zależności od przedmiotu: zbiory zadań, atlasy lub repetytoria).

 

         4. Ponadto w projekcie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem istniejących materiałów edukacyjnych dostępnych w zasobach e-podręczniki.

          Efektem realizacji powyższych zadań będzie poprawa wyników nauczania oraz przygotowanie uczniów do kolejnych etapów uczenia  i w konsekwencji lepszej adaptacyjności na rynku pracy

 

Realizacja projektu

  1. Uczniowie mogą uczestniczyć w:
  • 20 godzinnych zajęciach wyrównujących .Celem zajęć poza uzupełnieniem  i wyrównaniem braków w wiedzy uczniów jest także indywidualna diagnoza przyczyn niepowodzeń ucznia w nauce oraz indywidualna diagnoza jego mocnych i słabych stron, a także zdiagnozowanie najlepszych dla danego ucznia metod uczenia się
  • oraz 60 godzinnych zajęciach rozwijających. Realizacja części zajęć  z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oparta będzie o innowacyjne programy przygotowane w ramach pozytywnie zwalidowanego proj. (09.08.2013r.) "Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (proj. innowacyjny z komponentem ponadnarodowym)". Natomiast zajęcia z informatyki będą miały na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym       z uwzględnieniem bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

         2. W załączniku do Regulaminu określono dla każdej ze szkół rodzaje zajęć, które będą realizowane w ramach projektu.

3. Zajęcia realizowane będą w małych, starannie dobranych grupach umożliwiających koncentrację na potrzebach uczniów; zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystanie wyposażonych pracowni, Internetu oraz nowoczesnej metodyki (eksperyment, nauczanie odwrócone).Program zajęć dostosowany będzie do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników; możliwość wykorzystania na zajęciachnowoczesnych pomocy dydaktycznych; wprowadzenie alternatywnych metod nauczania; realizacja szkoleń w formie praktycznych warsztatów pozwalających na łatwe spożytkowanie zdobytej wiedzy.

 

          4. Postępy uczniów będą badane testami.

  • Uczestnicy zajęć wyrównujących, którzy osiągną wymagany przyrost wiedzy 20 %i przyswoją 60% materiału otrzymają Certyfikaty ukończenia zajęć.
  • Uczestnicy zajęć rozwijające, którzy osiągną przyrost wiedzy 40%, przyswoją 70%- materiału-otrzymają Certyfikaty ukończenia zajęć

           5. W związku z wydłużeniem zajęć przewidziano dodatkowy transport dla uczestników.

 

Wykaz zajęć wyrównujących:

- biologia

- przyroda

- matematyczno - informatyczne

Wykaz zajęć rozwijających:

- matematyka

- fizyka

- geografia

- przyroda

- koło z nauki programowania

- koło biologiczno - chemiczne

Warunki uczestnictwa w projekcie

Szczegółowe zasady rekrutacji podane są w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji