Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19

 

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19

 

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO - SZKOLNY W KRZYKAWIE

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

mgr Beata Sobieska - Pieczonka

 

 

 

 

Informacje ogólne:

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego  w związku z uruchomieniem z dniem 6 maja br. Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/05/2019/2020

DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO - SZKOLNEGO w KRZYKAWIE

z dnia 8 maja 2020r.

 

w sprawie; wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Zespole Przedszkolno – Szkolnym (Oddziałach Przedszkolnych) Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania od dnia ich wprowadzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  08.05.2020r.

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w przedszkolu w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego wdraża specjalne procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, odpowiada jego Dyrektor.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 8.
 5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą
  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych procedurach.
 7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 8. Na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń przy sali przedszkolnej  znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)   Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
na terenie  przedszkola;

2)  Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

3)  Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4)   Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5)    Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

  10. Dyrektor:

1)      Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

2)    Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)      Ustala plan sprawowania opieki nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu (miejsce oraz osoby);

4)      Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

5)     Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

6)      Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

7)      Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

8)    Przeprowadza spotkanie z pracownikami i instruuje ich o sposobie stosowania procedury postępowania na  wypadek podejrzenia zakażenia;

9)    Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

10)    Wprowadza i monitoruje warunki bezpiecznego spożywania posiłków;

11)      Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia poprzez umieszczenie ich na portalu internetowym Facebook przedszkola oraz na stronie internetowej ZPS w Krzykawie, w zakładce Przedszkole.

11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)      Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. Regularne mycie rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłanie, kichanie w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikanie kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)      Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)      Informować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)      Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

12. Pracownicy pomocniczy oraz kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.

13. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1)       Ciągi komunikacyjne – myją;

2)      Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3)       Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

4)       Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

5)      Monitorują osoby przebywające na terenie placówki celem ograniczenia osób
z zewnątrz;

6)      Usuwają z sali sprzęt oraz zabawki których nie można skutecznie dezynfekować;

7)      Przygotowują pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w wyniku stwierdzenia objawów chorobowych;

8)    Pracują w rękawiczkach.

14. Wychowawcy, opiekunowie:

1)     Pozyskują od rodziców aktualne numery telefonów oraz istotne informacje dotyczące dziecka;

2)    Prowadzą komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

3)     W przypadku nieobecności dyrektora kontaktują się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

4)      Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

5)       Prowadzą obserwację dzieci i dokonują pomiaru temperatury w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka;

6)       Dokonują samoobserwacji oraz pomiaru temperatury 2 x dziennie;

7)       Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;

8)      Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

9)       Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

10)    Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

11)      Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy (w przypadku, gdy jest więcej grup);

12)      Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

13)      Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

14)     Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować dzień wcześniej wychowawcę, dyrektora ewentualnie sekretarkę o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 2. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest jednoznaczne z akceptacją procedur wdrożonych i obowiązujących w przedszkolu na czas pandemii.
 3. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 4. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 5. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola żadnych rzeczy spoza placówki (zabawek ani innych przedmiotów).
 6. Po wejściu dziecka do przedszkola w obecności rodzica, pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecku, a następnie odprowadza je do szatni,  po przebraniu się dba o to, by zdezynfekowało ręce i odprowadza je do sali w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci zachowywały względem siebie odpowiednie odległości.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.  Dyrektor kontaktuje się (telefonicznie)
  z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi
  o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 11. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

 

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:

1)    Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2)   Myją ręce:

 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po jedzeniu lub piciu,

3)     Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych;

4)     Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5)    Wyrzucają rękawiczki/myją i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6)      Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny
z obowiązującymi przepisami;

7)      Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

8)      Myją naczynia, sztućce w zmywarce przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 4. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

5.Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w jadalni, przy czym w tym samym momencie może tam przebywać jedna grupa, a w przypadku, gdy w przedszkolu jest więcej grup po wyjściu każdej z nich wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

6. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska i placu zabaw na terenie przedszkola.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą (w sytuacji, gdy zostanie utworzonych więcej niż 1 grupa).
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane przed pobytem dzieci na placu oraz po zakończeniu zabawy.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki przyłbice i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w/oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
  z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie  Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe;

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 8 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

      W związku z decyzją o otwarciu przedszkola mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy naszej placówki zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia Dyrektor Zespołu Przedszkolno  – Szkolnego w Krzykawie zwraca się z prośbą do rodziców naszych przedszkolaków o zapoznanie się oraz przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

 

Rodzicu,

  •  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  •  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola
  • Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  •  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  •  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  •  Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu w czasie pandemii; znajdującymi się na stronie internetowej ZPS Krzykawa (w zakładce Przedszkole lub fb przedszkola).

               Jednocześnie informujemy Państwa o czynnikach ryzyka zarażenia COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.