Misja i wizja szkoły

 

MISJA SZKOŁY

 

  • Wspieranie każdego dziecka i ucznia w poszukiwaniu własnej drogi uczenia się i rozwijania pasji poznawania, aby mógł w pełni rozwijać swoją osobowość i świadomie dokonywać wyborów.
  • Wychowanie go na człowieka wrażliwego, otwartego, kreatywnego, zdolnego do współdziałania i do współodpowiedzialności za wspólne dobro.

 

WIZJA SZKOŁY

 

  • Zarządzająca jakością – ukierunkowująca całą społeczność na możliwie najlepsze efekty, ciągłe doskonalenie się i budująca u wszystkich poczucie odpowiedzialności za jakość szkoły.
  • Zarządzająca wiedzą – stwarzająca warunki dla uczenia się i rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej.
  • Ucząca się – uczniowie umiejętnie kierują swoim procesem uczenia się, a nauczyciele zaś nie tyle nauczają, co towarzyszą im w procesie uczenia się; nauczyciele współpracują w zespołach, określają cele i kontrolują stopień ich realizacji, monitorują efekty pracy, dokonują refleksji nad praktyką dydaktyczno–wychowawczą i organizacyjną,
  • Współodpowiedzialna i zaangażowana – uczniowie, nauczyciele i rodzice odpowiadają za jakość szkoły, darzą się szacunkiem, akceptują kompetencje, razem wyznaczają i wdrażają cele oraz oceniają ich realizację,
  • Promująca zdrowie – umożliwiająca uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniająca w nich poczucie własnej wartości.
 
 

Zadania priorytetowe do pracy szkoły na lata 2017 – 2022: 

1. Podnoszenie jakości pracy szkoły
 
2.Tworzenie przestrzeni możliwości, a zatem zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju i sukcesu każdego ucznia oraz wykorzystanie tych warunków w maksymalny sposób
 

 

Motto koncepcji pracy szkoły na lata 2017 - 2022: 

„Dobra szkoła to nie tylko miejsce, w którym uczniowie mają przyswajać sobie nowe wiadomości i umiejętności. To przede wszystkim miejsce, w którym wspomaga się uczniów w rozwijaniu sfery intelektualnej, moralnej, sprawnościowej, uczuciowej, estetycznej i duchowej.  W dobrej szkole nauczyciele są przewodnikami, którzy wyznaczają cel, narzucają tempo marszu, ale potrafią dostosować krok do najsłabszego w grupie.”